BHP

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika jest ważnym celem w działalności HUTMEN sp. z o.o.. Dowodem skuteczności realizacji tego celu jest brak chorób zawodowych oraz niewielka liczba wypadków w danym roku.

Dbamy o to, aby zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku Firmy oraz zapobieganiem zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia pracowników i odwiedzających nas Gości zostały uwzględnione w decyzjach podejmowanych w każdym obszarze działalności Firmy, zgodnie z przyjętą Polityką Środowiska i Jakości.

Dążąc do realizacji międzynarodowych standardów oraz spełniając oczekiwania naszych Klientów, wdrożyliśmy w HUTMEN sp. z o.o. system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001, odpowiedni do charakteru działań i związanych z nimi zagrożeń.

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia zdrowego środowiska pracy pracowników HUTMEN sp. z o.o. mają na celu:

  • poprawę kultury bezpieczeństwa pracy,

  • poprawę ergonomii stanowisk pracy,

  • zarządzanie ryzykiem,

  • ograniczenie ilości wypadków oraz chorób zawodowych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i nowoczesnych środków ochrony,

  • podnoszenie świadomości, a także kwalifikacji pracowników poprzez różnego rodzaju szkolenia.