Informacja nt. ogłoszenia żądania przymusowego wykupu akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
2/2017
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 12, 2016
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. (HUTMEN, Emitent) informuje o ogłoszeniu w dniu 12 stycznia 2017 r. przez Boryszew Spółka akcyjna oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW, tj. spółkę pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, spółkę pod firmą Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania przymusowego wykupu akcji Hutmen, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Hutmen. Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadają łącznie 23.046.290 akcji Hutmen S.A., reprezentujących około 90,04% kapitału zakładowego tej spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Hutmen S.A., tj. 2.549.980, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiotem nabywającym akcje jest spółka Boryszew S.A. Dzień wykupu został ustalony na 17 stycznia 2017 roku, a cena wykupu wynosi 5,31 PLN za jedną akcję Hutmen S.A. W dniu wykupu właściciele akcji objętych wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Boryszew S.A. Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Hutmen Spółka Akcyjna w drodze przymusowego wykupu" sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948). Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z ogłoszeniem żądania wykupu akcji, o którym mowa powyżej, zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrót akcjami Emitenta będzie zawieszony począwszy od dnia 12 stycznia 2017 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.