Informacja nt. współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

Numer raportu: 
1/2017
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 3, 2017
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. (HUTMEN, Kupujący, Emitent) informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 roku została podpisana pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) umowa, której przedmiotem jest sprzedaż przez KGHM wlewków okrągłych miedzianych (Umowa). Roczna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem Umowy wynosi 11 000 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 20 000 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa. Szacowana wartość Umowy na rok 2017, według aktualnych cen miedzi, wynosi ok. 229 mln zł netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 416 mln zł netto za dostawy z uwzględnieniem opcji Kupującego. Zabezpieczeniem roszczeń przysługujących KGHM względem HUTMEN jest zastaw rejestrowy na środkach trwałych Emitenta o wartości nie niższej niż 5 mln zł oraz weksel własny z deklaracją wekslową do kwoty 5 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, przy czym jej strony mają prawo przedłużyć czas trwania Umowy o jeden rok (maksymalnie do końca roku 2019) w formie aneksu. Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, które mogą zostać naliczone Kupującemu. Pozostałe warunki Umowy, w tym w odniesieniu do kwestii odpowiedzialności czy też możliwości odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za istotną, ponieważ jej realizacja ma znaczący wpływ na prowadzenie działalności produkcyjnej HUTMEN, a także ze względu na jej istotną wartość. HUTMEN przypomina, iż Umowa została zawarta w ramach wieloletniej współpracy z KGHM w zakresie dostaw surowca dla HUTMEN.                 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.