Informacja o planowanym odpisie aktualizującym - inf. poufna

Numer raportu: 
45/2015
Data publikacji: 
piątek, Październik 16, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zaktualizowany plan sprzedaży majątku HMN Szopienice S.A. w likwidacji (dalej: HMN). Przedstawiony plan sprzedaży majątku zawiera m.in. aktualizację wyceny wartości użytkowanych wieczyście gruntów. Prognozowane w planie przychody ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym HMN nie zapewnią spłaty całości zobowiązań HMN wobec Hutmen S.A. Ponadto w planie tym uwzględniono ponoszone przez HMN koszty likwidacji oraz koszty utylizacji szkodliwych odpadów o kodzie 11 02 02* i rekultywacji skażonego terenu. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu na dzień 30 września br. niepieniężnego odpisu aktualizującego na należności z tytułu udzielonych HMN pożyczek na kwotę około 12,5 milionów złotych. Opisane zdarzenie będzie miało wpływ na przygotowywane obecnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r. Grupy Kapitałowej Hutmen poprzez pomniejszenie wyniku netto prezentowanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 30.09.2015 r. o kwotę utworzonego odpisu. Dokonany odpis nie będzie miał wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną Spółki. Przedstawione dane są szacunkowe i mogą się różnić od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w dniu 9 listopada 2015 r. Podstawa prawna: art. 56. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.