Informacja o planowanym odpisie aktualizującym - informacja poufna

Numer raportu: 
4/2014
Data publikacji: 
piątek, Kwiecień 4, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zaktualizowany plan sprzedaży majątku HMN Szopienice S.A. w likwidacji (dalej: HMN). Przedstawiony plan sprzedaży majątku zawiera m.in. aktualizację wyceny wartości użytkowanych wieczyście gruntów. Prognozowane w planie przychody ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym HMN nie zapewnią spłaty całości zobowiązań HMN wobec Hutmen S.A. Ponadto w planie tym uwzględniono ponoszone przez HMN koszty utylizacji szkodliwych odpadów o kodzie 11 02 02* i rekultywacji skażonego terenu. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego na należności z tytułu udzielonych HMN pożyczek na kwotę 31 milionów złotych. Opisane zdarzenie będzie miało wpływ na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2013 poprzez pomniejszenie kwoty zysku netto prezentowanej w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013 r. o kwotę utworzonego odpisu. Dokonany odpis nie będzie miał wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną Spółki. Zarząd zastrzega, że roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego kwota odpisu nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego i jednostkowego za rok 2013 nastąpi w dniu 14 kwietnia 2014 r. Podstawa prawna: art. 56. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.