Jednolity tekst Statutu Hutmen S.A.

Numer raportu: 
17/2013
Data publikacji: 
czwartek, Wrzesień 5, 2013
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 4 września 2013 roku uchwaliła jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 16, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 4 czerwca 2013 r., wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 18 czerwca br., Sygn. Sprawy WA.XII NS-REJ. KRS/026476/13/507. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 2b RMF