Jednolity tekst Statutu Hutmen S.A.

Numer raportu: 
13/2015
Data publikacji: 
piątek, luty 27, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 roku uchwaliła jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 31 października 2014 r., wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. sprawy WA.XII NS-REJ. KRS/070492/14/157. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 2b RMF