Komunikat Zarządu Hutmen S.A. w sprawie kontraktów terminowych zawartych przez podmiot zależny

Numer raportu: 
37/2007
Data publikacji: 
sobota, Kwiecień 14, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A., pismo z dnia 13 kwietnia 2007 roku, w którym Zarząd HMN „Szopienice” S.A. informuje, iż na dzień 13 kwietnia 2007 roku, Spółka posiada otwarte kontrakty terminowe w zakresie sprzedaży miedzi i cynku zawarte w styczniu i lutym bieżącego roku. Transakcje dotyczą sprzedaży 6.600 ton miedzi oraz 2.150 ton cynku i zapadają w okresie IV-VII 2007 roku. Kontrakty zostały zawarte poza obowiązującymi w HMN „Szopienice” S.A. procedurami zawierania transakcji zabezpieczających, a Zarząd o zaistniałym fakcie informuje niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat.

Szacunkowa wartość godziwa przedmiotowych kontraktów jest ujemna i wynosi odpowiednio: (25) mln zł na dzień 31 marca 2007 roku i (44) mln zł  na dzień 13 kwietnia 2007roku.

Rada Nadzorcza HMN „Szopienice” S.A., obradująca w dniu 13 kwietnia 2007 roku, podjęła decyzje o zawieszeniu Prezesa Zarządu HMN „Szopienice” S.A., Pana Zbigniewa Przebindowskiego, powołując jednocześnie do Zarządu Spółki Pana Piotr Górowskiego.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała Komisję do szczegółowego wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. Po zbadaniu przez komisję wszystkich okoliczności sprawy, zapadną decyzje, co do dalszych kroków prawnych niezbędnych do podjęcia przez Spółkę.