Komunikat Zarządu Hutmen S.A. w sprawie kontraktów terminowych zawartych przez podmiot zależny

Numer raportu: 
40/2007
Data publikacji: 
czwartek, Kwiecień 19, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A., pismo, w którym Zarząd HMN „Szopienice” S.A. informuje, iż na dzień 19 kwietnia 2007r. Spółka nie posiada już żadnych otwartych pozycji w zakresie sprzedaży miedzi i cynku, które nie stanowią zabezpieczeń cen metali. Wszystkie kontrakty sprzedaży Cu i Zn, które nie spełniały warunków określonych w polityce zabezpieczeń HMN „Szopienice” S.A. zostały definitywnie zamknięte. Strata jaka została zrealizowana w wyniku zamknięcia przedmiotowych kontraktów wyniosła 50,1 mln zł. Jednocześnie należy dodać, że z uwagi na fakt, że część zamkniętych kontraktów rozliczona zostanie w przyszłości HMN „Szopienice” S.A. zabezpieczyła kurs USD w taki sposób aby strata z całej operacji nie ulegała dalszym zmianom.

Gotówkowe rozliczenie w/w kwoty następować będzie sukcesywnie do dnia 2 sierpnia 2007r.

Obradująca w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza HMN „Szopienice” S.A. zapoznała się z raportem Zespołu do spraw zbadania skutków w zakresie otwartych kontraktów terminowych i podjęła decyzję o odwołaniu Prezesa Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Przebindowskiego oraz Członka Zarządu Spółki Pana Jerzego Czarneckiego.
Dokonana analiza wpływu zaistniałej sytuacji na kondycję finansową Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen wskazuje, że nie występują istotne zagrożenia w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz utrzymania zdolności do regulowania zobowiązań, w tym również z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek.
Spółka Hutmen S.A. posiada pełne pokrycie w zakresie środków na finansowanie działalności gospodarczej, a  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek posiadają odpowiednie zabezpieczenia.