Korekta raportu nr 20/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.

Numer raportu: 
20/2012 K
Data publikacji: 
środa, Grudzień 12, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. nie podano informacji o dacie zawarcia transakcji oraz o średniej cenie za 1 akcję. W związku z powyższym Zarząd Hutmen S.A. uzupełnia przekazaną do publicznej wiadomości informację, że transakcja nabycia akcji miała miejsce 26 października 2012 r.; średnia cena za 1 akcję: 3,38 zł. Poniżej Emitent przedstawia treść skorygowanego raportu: 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A. oraz Impex-invest Sp. z o.o. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji zbycia: - Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, 4. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 5. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 6. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 30 października 2012 roku, 7. Opis transakcji: - wniesienie w dniu 26 października 2012 r. przez Impexmetal S.A. 450.000 sztuk akcji Hutmen S.A. jako aportu niepieniężnego na rzecz Impex-invest Sp. z o.o., spółki zależnej od Impexmetal S.A. (średnia cena za 1 akcję: 3,38 zł). 8. Miejsce zawarcia transakcji: - Warszawa 9. Tryb zawarcia transakcji: - poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawa prawna: §6 pkt. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku