Korekta raportu nr 21/2015

Numer raportu: 
21/2015K
Data publikacji: 
piątek, Kwiecień 24, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 21/2015 w temacie raportu omyłkowo nie umieszczono zapisu o informacji o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu podczas obrad ZWZ w dniu 23 kwietnia 2015 r. Ponadto w raporcie tym omyłkowo zamieszczono informację o publikacji projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy podczas obrad ZWZ. W związku z tym Zarząd Hutmen S.A. przedstawia treść skorygowanego raportu: Temat: Treść uchwał podjętych podczas ZWZ oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu podczas obrad w dniu 23 kwietnia 2015 r. Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r. (plik w załączeniu). Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 5., Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ w dniu 23 kwietnia br. zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy sprzeciwy do protokołu do podjętych na ZWZ uchwał: uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2014, uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok obrotowy 2014, uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2014, uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2014, uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, uchwały nr 11-15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 uchwała nr 16 w sprawie podziału zysku netto za rok 2014, uchwały nr 19-21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 6 pkt. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.