Korekta raportu nr 26/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

Numer raportu: 
26/2012K
Data publikacji: 
środa, Grudzień 12, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 26/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. nie podano informacji o dacie zawarcia transakcji. W związku z powyższym Zarząd Hutmen S.A. uzupełnia przekazaną do publicznej wiadomości informację, że transakcja nabycia akcji miała miejsce dnia 3 grudnia 2012 r. Poniżej Emitent przedstawia treść skorygowanego raportu: Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A., podmiotu dominującego w stosunku do Hutmen S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Hutmen S.A., będących w posiadaniu Impexmetal S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach statutowych Impexmetal S.A. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji zbycia: - Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 7 grudnia 2012 roku, 6. Opis transakcji: - wniesienie dnia 3 grudnia 2012 roku przez Impexmetal S.A. 3.100.000 akcji sztuk akcji Hutmen S.A. jako wkładu niepieniężnego na rzecz spółki Impexmetal SA i Wspólnicy Spółka komandytowa (średnia cena za 1 akcję: 3,20 zł). 7. Miejsce zawarcia transakcji: - Warszawa 8. Tryb zawarcia transakcji: - poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawa prawna: §6 pkt. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.