Nabycie udziałów w spółce Bolesław Recycling Sp. z o.o. przez HMN Szopienice S.A.

Numer raportu: 
35/2007
Data publikacji: 
piątek, Marzec 30, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., podmiotu zależnego od HUTMEN S.A., w którym HMN „Szopienice” S.A. poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od spółki Bolesław Recycling Sp. z o.o., o dokonaniu wpisu w księdze udziałów Bolesław Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, w związku z nabyciem przez HMN „Szopienice” S.A. udziałów tej spółki.
Zgodnie z § 11 Umowy Spółki Bolesław Recycling Sp. z o.o., HMN „Szopienice” S.A. jako wspólnik, korzystając z przysługującego mu prawa pierwokupu nabył 211 udziałów spółki Bolesław Recycling Sp. z o.o. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W wyniku dokonanej transakcji, udział HMN „Szopienice” S.A. w kapitale zakładowym Bolesław Recycling  zwiększył się o  1,3% i wynosi obecnie 10,3%, natomiast udział HMN „Szopienice” S.A. w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Bolesław Recycling Sp. z o.o. zwiększył się o 2,43% i wynosi obecnie 13,92%

Przedmiotem działalności Bolesław Recycling Sp. z o.o. jest m.in. przerób i unieszkodliwianie materiałów i odpadów cynkonośnych oraz produkcja koncentratów metali nieżelaznych.