Ogólne warunki dostawy i sprzedaży wyrobów

Ogólne warunki Sprzedaży i Dostawy

wersja 1.0/31.05.2019

Hutmen sp. z o.o., KRS 0000886307, NIP 8960000196, REGON 931023629, BDO 000108113

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej „OWSiD”) mają zastosowanie do wszelkich towarów lub usług (dalej „towary”) sprzedawanych przez Hutmen sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886307  (dalej: „Sprzedający”) na rzecz kontrahentów (dalej: „Kupujący”) na podstawie zamówień składanych przez Kupujących oraz potwierdzenia zamówienia składanego przez Sprzedającego.

Zawarcie umowy

Za oświadczenie woli, skutkujące zawarciem umowy i/lub późniejszymi zmianami do umowy, uznaje się, każde oświadczenie woli, przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby upoważnione przez Kupującego lub przez każdego pracownika Kupującego, kontaktującego się ze
Sprzedającym w celu realizacji umowy.

Ostateczne warunki sprzedaży zawarte są w Potwierdzeniu Zamówienia wystawionym przez Sprzedającego. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, którego warunki różnią się od warunków potwierdzonych przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia, warunkami wiążącymi strony są warunki zawarte w Potwierdzeniu Zamówienia. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 3854 § 1 Kodeksu cywilnego.

Kupujący ma prawo wnieść uwagi do warunków zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że uczyni to bezzwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty wystawienia Potwierdzenia Zamówienia. Brak uwag do Potwierdzenia Zamówienie w wyżej wymienionym terminie uważa się za przyjęcie przez Kupującego warunków z Potwierdzenia Zamówienia.

W przypadku wniesienia przez Kupującego zastrzeżeń, w określonym powyżej terminie, Sprzedający uwzględni zastrzeżenia w nowym Potwierdzeniu Zamówienia lub poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji zamówienia.

Dla celów rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, uznaje się, że miejscem wykonania kontraktu jest miejscowość Wrocław w Polsce, gdzie zlokalizowany jest zakład produkcyjny Sprzedającego. Powyższe nie ogranicza jednak zobowiązania Sprzedającego do dostarczenia przedmiotu sprzedaży do miejsca określonego w Potwierdzeniu Zamówienia.

Dostawy

Dostawy będę dokonywane w oparciu o warunki Incoterms 2020.

Podany w  Potwierdzeniu Zamówienia termin realizacji dostawy jest terminem przybliżonym, nie będącym bezpośrednim zobowiązaniem Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu realizacji ww. terminu dostaw. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy lub przeprowadzenia dostaw częściowych w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Sprzedającego (awarii urządzeń produkcyjnych,  opóźnień w dostawach surowców, zdarzeń pogodowych, strajków, zdarzeń drogowych i innych sytuacji nie wynikających bezpośrednio z winy  Sprzedającego), przy czym zmiany terminu dostawy bądź zrealizowanie dostaw częściowych, nie traktuje się jako niewykonanie umowy z winy Sprzedającego i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio bądź bezpośrednio z takiego zdarzenia.

Dostawy mogą być realizowane całościowo lub częściowo. Ze względu na specyfikę produkcji produktów z miedzi i stopów miedzi różnice w ilości +/-10% są dopuszczalne i nie mogą być powodem odmowy przyjęcia towaru. Wymienione wyżej różnice ilościowe mogą dotyczyć całego zamówienia, poszczególnych jego części,  asortymentów i opakowań.

Materiał wyprodukowany zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia powinien być odebrany przez Kupującego w ustalonym terminie.  W przypadku odmowy odebrania towaru w potwierdzonym terminie lub niezrealizowaniu dostawy z winy Kupującego (tym z powodu braku płatności w potwierdzonym terminie) Sprzedający po upływie 14 dni od potwierdzonej daty dostawy ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania, ubezpieczenia, specjalnego transportu oraz innymi kosztami, które Sprzedający poniósł z winy Kupującego.

W przypadku braku odbioru materiału w terminie 60 dni od potwierdzonej daty dostawy Sprzedający ma prawo do odsprzedaży towaru lub jego złomowania i obciążenia Kupującego odpowiednimi kosztami z tym związanymi. Środki uzyskane przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży towaru lub jego złomowania zostaną zaliczone na poczet zobowiązań Kupującego względem Sprzedającego.

Kupujący jest zobowiązany do zbadania stanu przesyłki w chwili dostawy przy obecności przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest do zapisania na dokumencie dostawy (CMR) masy dostarczonych materiałów, jak również wszelkich zastrzeżeń dotyczących ilości dostarczonych materiałów lub uszkodzeń towaru lub ich opakowań, które mogły powstać w transporcie. Naruszenie wskazanych wyżej obowiązków Kupującego wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego za wady ilościowe oraz jakościowe towaru, które mogły powstać w transporcie.

Płatności

Płatności za towar będą dokonywane za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie wskazanym na fakturze. Za datę wykonania płatności przyjmuje się datę wpływu należności na konto Sprzedającego. Wszelkie koszty bankowe wynikające z realizacji płatności obciążają Kupującego.

W przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie  Sprzedającemu będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wykonania dostaw oraz wstrzymania realizacji produkcji dla otwartych zleceń do czasu uregulowania należności przez Kupującego. Wstrzymanie dostaw oraz realizacji otwartych zleceń produkcyjnych, może skutkować długoterminową zmianą harmonogramu realizacji kontraktów, z  winy Kupującego.

Żadne roszczenia Kupującego wynikające ze wzajemnych relacji w tym związane z realizacją kontraktu nie mogą być powodem opóźnienia lub częściowych płatności wynikających ze zrealizowanych dostaw materiału.

W przypadku zawarcia umowy z odroczonym terminem płatności Kupujący zobowiązuje się dostarczyć Sprzedającemu, wszelkie dane, w tym dane finansowe, umożliwiające Sprzedającemu oceną zdolności  kredytowej Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przekazania tych danych instytucjom finansowym w celu ubezpieczenia należności bądź refinansowania kredytu kupieckiego.

W przypadku kiedy Kupujący będzie opóźniał płatności lub gdy sytuacja finansowa Kupującego w ocenie niezależnego podmiotu finansowego, bądź też w ocenie Sprzedającego będzie zagrażała terminowej spłacie należności, lub gdy przeciwko Kupującemu toczy się postępowanie upadłościowe, Sprzedający ma prawo zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu kupieckiego, spłaty części lub całości zadłużenia, przedpłaty na poczet dalszych sprzedaży towarów. W przypadku braku realizacji powyższych żądań Sprzedającego, Sprzedający ma prawo odstąpić od części lub całości od wszelkich umów zawartych z Kupującym oraz wstrzymania realizacji dalszych dostaw.

Zabezpieczenie ceny metalu (Hedging)

Kontrakty zawierane w cenach stałych ( FIX) lub na formule LME + marża handlowa po ich formalnym potwierdzeniu przez Sprzedającego nie będą podlegać jakimkolwiek zmianom w zakresie ilości oraz terminów dostaw. W takich przypadkach Kupujący zobowiązany jest wyspecyfikować całość tonażu w zakontraktowanej ilości i w ustalonej między Stronami cenie metalu oraz odebrać w uzgodnionym terminie.

W przypadku anulowania złożonego zamówienia Kupujący zostanie obciążony powstałymi z tego tytułu kosztami.

Reklamacje i zasady ich rozpatrywania

Sprzedający zapewnia, iż towar dostarczony do Kupującego jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia.

Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem jakościowym oraz ilościowym w chwili odbioru towaru.  W przypadku braku zgodności towaru z wymaganiami zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia, Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od daty odbioru towaru.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pełną identyfikację wyrobu: numer Potwierdzenia Zamówienia Sprzedającego, ilość, podstawę reklamacji z udokumentowaniem w postaci próbek, opisu, zdjęć. Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego dodatkowej dokumentacji w celu oceny zasadności reklamacji.

Sprzedający ma prawo odrzucić reklamację w przypadku niespełnienia powyższych warunków.

Sprzedający niezwłocznie rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.

Reklamacje jakościowe na stwierdzone przez Kupującego wady ukryte, wady materiałowe oraz na własności wyrobu niezgodne z normami, zamówieniem lub uzgodnionymi warunkami technicznymi, których wykrycie nie było możliwe podczas odbioru towaru, będą przyjmowane w terminie do 6 miesięcy od odbioru towaru, jeżeli nie ustalono innego okresu.

W przypadku konieczności zbadania zasadności zgłoszonej reklamacji poprzez wyjazd do Kupującego, czy też zwrot dostarczonych wyrobów do Sprzedającego, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony o odpowiedni czas niezbędny do dokonania w/w czynności.

Wielkość roszczenia Kupującego względem Sprzedającego wynikająca z wadliwego towaru nie może przewyższać całkowitej wartości reklamowanego towaru. Żadne zgłoszenie reklamacyjne, toczące się postępowanie reklamacyjne czy też uznana reklamacja nie mogą wstrzymywać płatności lub części płatności za reklamowany towar lub za inny towar sprzedany Kupującemu.

W przypadku niezasadnych reklamacji, Kupujący zwróci na rzecz Sprzedającego koszty poniesione w związku z rozpoznaniem zgłoszenia.

Prawo Umowy

W zakresie umów i OWSiD stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym w rozstrzyganiu sporów powstałych w związku z umowami i OWSiD , jest Sąd Powszechny Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu, rozstrzygający spory w oparciu o polską procedurę postępowania.

Siła wyższa

W przypadku działania siły wyższej na skutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Sprzedający uznaje się, że Sprzedający może całkowicie lub częściowo zawiesić wykonanie zobowiązań umownych na czas udokumentowanego działania siły wyższej.

Za okoliczności siły wyższej uważa się okoliczności, które powstały po zawarciu kontraktu na skutek nieprzewidzianych i nieodwracalnych przez Sprzedającego zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, jak: wojna, pożar, awaria, strajk, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe oraz  inne zdarzenia o charakterze losowym.  Działanie siły wyższej w okresie dłuższym niż 6 miesięcy upoważnia każdą ze stron do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek dodatkowych konsekwencji z tego tytułu.

Inne postanowienia

W związku z zakończeniem członkostwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Unii Europejskiej (tzw. „Brexit”), zmianie mogą uleć zasady świadczenia usług i dostawy towarów pomiędzy wyżej wymienionymi terytoriami. W szczególności mogą powstać dodatkowe obowiązki formalno-prawne jak również opłaty, podatki lub inne koszty z tym związane, między innymi cła, inne opłaty celne, koszty odpraw, legalizacji, dodatkowe obciążenia podatkowe, koszty transportu itp. W takiej sytuacji, łączna cena sprzedaży określona ofertą/zamówieniem może zostać przez nas podwyższona o równowartość tych kosztów. Zamawiającego mogą obciążać również dodatkowe obowiązki związane z organizacją transportu. Powyższe może wiązać się także z opóźnieniami w transporcie towarów, które pozostają poza naszą kontrolą i odpowiedzialnością.  

 

 

Pliki do pobrania: