OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej „OWZ”) mają zastosowanie do wszelkich dostaw towarów i usług na rzecz Hutmen sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-234) przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886307, REGON: 931023629, NIP: 8960000196 (dalej „Hutmen”) realizowanych przez dostawców, sprzedawców lub usługodawców (dalej „Dostawca”) na podstawie zamówień składanych przez Hutmen.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy stronami na warunkach określony w zamówieniu Hutmen oraz OWZ w chwili potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę, jej milczącej akceptacji jeżeli strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych lub przez faktyczne wykonanie co najmniej części zamówienia.
 2. Zamówienie stanowi samodzielną ofertę Hutmen i określa w sposób kompletny warunki umowy, z wyłączeniem wcześniejszych ustaleń stron. Zamówienie Hutmen może zostać przyjęte przez Dostawce wyłącznie bez zmian oraz zastrzeżeń. Do zamówienia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek inne warunki lub postanowienia przedstawione przez Dostawcę, w tym w szczególności w oświadczeniu o przyjęciu zamówienia, protokołach wydania, fakturach oraz stosowanych przez Dostawcę ogólnych warunkach umownych.
 3. W przypadku zastrzeżeń Dostawcy do warunków zamówienia Dostawca powinien wyraźnie odmówić realizacji zamówienia i wskazać swoje uwagi. W przypadku ich uznania zostaną one uwzględnione w nowym zamówieniu Hutmen. W przypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia Hutmen z zastrzeżeniami Dostawcy, zastrzeżenia Dostawcy nie będą wiążące dla stron.
 4. W przypadku rozbieżności postanowień OWZ z postanowieniami zamówienia Hutmen lub postanowieniami umowy ramowej na dostawy zawartej pomiędzy stronami, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, następnie zamówienia oraz OWZ.
 5. Dostawca akceptuje, że OWZ w aktualnym brzmieniu udostępnianym przez Hutmen będzie miało zastosowanie również do wszelkich przyszłych umów pomiędzy Hutmen a Dostawcę, dotyczących sprzedaży, dostawy lub świadczenia usług na rzecz Hutmen, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej.

III. WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Hutmen będzie realizowana do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu według reguły DDP zgodnie z Incoterms 2020.
 2. Usługi będą realizowane na terenie zakładu Hutmen przy ul. Grabiszyńskiej 241 we Wrocławiu lub w innym miejscu wskazanym w zamówieniu.
 3. Dostawy będą realizowane w terminie określonym w Zamówieniu lub jeżeli zamówienie go nie określa, innym zgodnie ustalonym pomiędzy stronami.
 4. Jeżeli dotrzymanie terminu wykonania umowy jest zagrożone z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany - na własny koszt - do wykonania umowy w najszybszy możliwy sposób i najkrótszym terminie, w tym do dostawy towarów ekspresową wysyłką kurierską lub drogą powietrzną lub zlecenia wykonania usługi podwykonawcy.
 5. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Hutmen o wszelkich opóźnieniach w wykonaniu umowy lub zagrożeniach w dochowaniu umownego terminu.
 6. Dostawca opakuje towary według wskazań Hutmen, a jeżeli takich nie było zgodnie z właściwościami towaru w sposób zapewniający ich nienaruszalność w czasie transportu.
 7. Usługi będą wykonane z dochowaniem najwyższej, profesjonalnej staranności, według najlepszych standardów i wiedzy właściwych dla danego rodzaju usługi.
 8. Odbiór towaru lub usługi oraz zapłata ceny sprzedaży nie stanowi potwierdzenia co do jakości i ilości przedmiotu umowy oraz jego zgodności z zamówieniem.
 9. Hutmen jest uprawniony do odstąpienia od zamówień, bez konsekwencji, w zakresie w jakim umowa nie została jeszcze wykonana, w przypadku opóźnienia w jej wykonaniu - w całości lub w części - przekraczającego 7 dni kalendarzowych, jak również w przypadku stwierdzenia istotnych wad w części wykonanego już przedmiotu umowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1.  Cena sprzedaży/wynagrodzenie dostawy określone w zamówieniu Hutmen ma charakter stały, ryczałtowy i obejmuje w szczególności a) wynagrodzenie Dostawcy z tytułu sprzedaży towaru lub wykonania usługi, b) ewentualny, montaż, instalację itp. jeżeli zostały wskazane w zamówieniu, c) koszty opakowania, d) koszty ubezpieczenia towaru na czas transportu, e) koszty dostawy i odbioru przedmiotu umowy, f) wszelkie koszty dojazdu, dostarczenia materiałów, narzędzi itp., g) koszty zabezpieczenia i oznaczenia miejsca wykonania przedmiotu umowy, h) koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i p.poż, i) sprzątanie miejsca wykonania umowy, j) przywrócenie mienia i nieruchomości Hutmen, naruszonych w związku z wykonaniem umowy, do stanu pierwotnego  k) wszelkie obowiązki podatkowe i inne opłaty związane z przedmiotem umowy, jego sprzedażą oraz dostawą, z wyłączeniem obowiązków podatkowych ciążących na Hutmen z mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. O ile nie wskazano inaczej, ceny/wynagrodzenie podane w zamówieniu są kwotami netto i zostaną powiększone o należy podatek VAT.
 3. Zapłata ceny/wynagrodzenia Dostawcy będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy w terminie 30 dni od daty wykonania umowy zgodnie z zamówieniem Hutmen na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę i doręczonej Hutmen faktury VAT.
 4. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami wcześniejszego terminu płatności, Hutmen zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z zapłatą do czasu prawidłowego i pełnego wykonania umowy przez Dostawcę, w przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonywaniu umowy, uzasadnionego przypuszczenia, że umowa nie zostanie wykonana w terminie, wyrządzenia przez Dostawcę szkody Hutmen lub powstaniem innych roszczeń Hutmen względem Dostawcy z tytułu nienależytego wykonywania lub wykonania umowy.
 5. Dostawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze VAT numeru zamówienia Hutmen, którego dotyczy.

V. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Dostawca gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadający zamówieniu, zostanie wykonany w najwyższych standardach jakościowych przy zachowaniu wymogów prawnych oraz najlepszej wiedzy technicznej.
 2. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w chwili jego odbioru, Hutmen jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, lub jego dowolnej części, oraz odstąpienia od zamówienia.
 3. Dostawa udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od dnia wykonania umowy.
 4. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Hutmen jest uprawniony według swojego wyboru do:
  1. zwrotu wadliwego towaru na koszt i ryzyko Dostawcy, w takim przypadku Dostawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od przedłożenia oświadczenia Hutmen o jego zwrocie, zobowiązany jest do odbioru wadliwego towaru od Hutmen oraz zwrotu całości ceny sprzedaży uzyskanej za wadliwy towar. W przypadku nieodebrania wadliwego towaru w wyznaczonym terminie, Hutmen jest uprawniony, według własnego wyboru oraz na koszt i ryzyko Dostawcy, do jego odesłania do Dostawcy lub magazynowania lub zniszczenia lub odsprzedania.
  2. obniżenia ceny przedmiotu umowy, w takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży ponad rzeczywistą wartość wadliwego przedmiotu umowy,
  3. żądania usunięcia wad, w takim przypadku Dostawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od przedłożenia oświadczenia Hutmen z żądaniem usunięcia wad.
 5. W przypadku wykorzystania wadliwego przedmiotu umowy w procesie produkcji realizowanym przez Hutmen lub klientów Hutmen, którym został sprzedany przedmiot umowy lub produkt Hutmen wytworzony z wykorzystaniem przedmiotu umowy, Dostawca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody, jak również zwrotu uzyskanej ceny/wynagrodzenia za ten wadliwy przedmiot umowy. Na szkodę powstałą w związku z wykorzystaniem wadliwego przedmiotu umowy zalicza się w szczególności:
  1. wartość surowców utraconych podczas produkcji z wykorzystaniem wadliwego przedmiotu umowy,
  2. koszt utylizacji wadliwego produktu wytworzonego z użyciem wadliwego przedmiotu umowy i innych odpadów powstałych w procesie produkcji,
  3. koszty wytworzenia produktu z wykorzystaniem wadliwego przedmiotu umowy, w tym koszty pracy pracowników, koszt energii elektrycznej lub innych paliw wykorzystanych w procesie produkcji, koszty płynów i materiałów eksploatacyjnych zużytych w czasie tej produkcji itp.
  4. koszty związane z przywróceniem prawidłowego procesu produkcji, w tym koszty zatrzymania maszyn i urządzeń oraz ich ponownego rozruchu, koszty czyszczenia maszyn i urządzeń, zmiany usunięcia wadliwych produktów, towaru i innych surowców z maszyny, usunięcia ewentualnych uszkodzeń maszyn i urządzeń powstałych w związku z wykorzystaniem wadliwego przedmiotu umowy, koszty wymiany elementów maszyn i urządzeń powstałe w związku z wykorzystaniem wadliwego przedmiotu umowy,
  5. utracone korzyści, w tym wartość handlową niewadliwych produktów jakie mogły zostać wytworzone przez Hutmen w czasie produkcji z użyciem wadliwego przedmiotu umowy oraz w czasie przywracania prawidłowego procesu produkcji, pomniejszone o zaoszczędzone koszty tej produkcji.
 6. W przypadku gdy Dostawca nie zrealizuje swoich obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Hutmen, Hutmen jest uprawniony do usunięcia wad przedmiotu Umowy, na koszt i ryzyko Dostawcy. 
 7. Postanowienia gwarancji nie ograniczają uprawnień Hutmen wynikających z przepisów ogólnych w tym z dotyczących rękojmi oraz odpowiedzialności Dostawcy.

VI. KARY UMOWNE

 1. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub obowiązków Dostawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji, Hutmen jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku odstąpienia od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Hutmen będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia.
 3. Hutmen zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w zakresie przewyższającym naliczoną karę umowną.

VII. SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane wystąpieniem siły wyższej. Opóźniona strona dołoży jednak wszelkich starań aby zredukować czas trwania opóźnienia.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Dostawca natychmiast powiadomi Hutmen o jej zaistnieniu i określi spodziewany czas opóźnienia.
 3. Hutmen zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w przypadku, gdy spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe lub nie miałoby dla Hutmen znaczenia ze względu na powstałe lub spodziewane opóźnienie lub inne skutki wystąpienia siły wyższej.

VIII. POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w związku z realizacją zamówień. Wszelkie takie dokumenty i informacje uważa się za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
 2. Za informacje poufną Strony uznają w szczególności przedmiot umowy, ich specyfikację techniczną oraz warunki handlowe zamówień.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają praw Dostawcy w zakresie informacji, które są publicznie dostępne w chwili ujawnienia lub zostały pozyskanie Dostawcy od innego podmiotu.

IX. UBEZPIECZENIA

 1. Dostawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące odpowiedzialność odszkodowawczą za wady przedmiotu umowy zamówionego przez Hutmen na sumę ubezpieczenia co najmniej 300.000,00 zł, jednak nie mniejszą niż wartość zamówienia.
 2. Na każde żądanie Hutmen, Dostawa zobowiązany jest do przedstawienia kopii aktualnie posiadanej polisy, o jakiej mowa wyżej. W przypadku nie przedstawienia kopii polisy, Hutmen jest uprawniony do odstąpienia do wszystkich, zamówień niezrealizowanych na dzień odstąpienia, bez żadnych konsekwencji po swojej stronie.

X. BHP I P.POŻ.

Dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania na terenie zakładu Hutmen wszelkich przepisów i zasad BHP i p.poż wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Hutmen. Podstawowe zasady BHP i p.poż Hutmen, stanowią załącznik i integralną część OWZ.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieważność, w całości lub w części jakiegokolwiek postanowienia zamówienia lub OWZ nie wpływa na ważność ich pozostałych postanowień lub jakiejkolwiek umowy z nich wynikającej.
 2. Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Hutmen.
 3. Do zamówienia mają w całości zastosowanie polskie przepisy prawa materialnego oraz procesowego.
 4. wszelkie spory powstałe w związku z zamówieniem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Hutmen.
 5. W przypadku stosowania zamówienia lub OWZ w języku polskim oraz języku angielskim lub innym, w razie ewentualnych rozbieżności, polska wersja językowa będzie rozstrzygająca.