Podpisanie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
38/2015
Data publikacji: 
wtorek, Wrzesień 29, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację od WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółki zależnej od Emitenta, o podpisaniu w dniu 28 września 2015 r. aneksów do umów kredytowych z Alior Bank z siedzibą w Warszawie: umowy kredytowej w rachunku bieżącym z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz umowy kredytowej w rachunku bieżącym z dnia 3 czerwca 2015 r. W wyniku podpisanych aneksów łączna wartość umów kredytowych podpisanych przez spółkę zależną od Emitenta z Alior Bank S.A. na dzień 28 września 2015 r. wynosi 27,05 mln złotych. W wyniku podpisanych aneksów umową o najwyższej wartości jest umowa kredytowa z dnia 30 grudnia 2010 r., której limit kredytowy został zwiększony do kwoty 25 milionów złotych. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem spłaty ww. umowy kredytowej są: zastaw rejestrowy na zapasach - produkcja w toku do kwoty 16,6 mln złotych, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu, zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 55,1 mln złotych, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. zastawu, przelew wierzytelności z tytułu należności przysługujących Kredytobiorcy do kwoty 6,7 mln złotych. Kredyt został udzielony na okres do dnia 30 września 2016 r. Oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym zostało określone wg formuły WIBOR 1M+marża. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku.