Powołanie osoby nadzorującej

Numer raportu: 
14/2010
Data publikacji: 
czwartek, Czerwiec 24, 2010
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, iż w związku ze złożeniem, z dniem 30 czerwca 2010 roku, rezygnacji Pana Kamila Dobiesa z funkcji członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., w dniu 23 czerwca 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 lipca 2010 roku do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnie trwającej kadencji Pana Waldemara Jana Zwierza. Informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej: Pan Waldemar Zwierz jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Ukończył także Studium Podyplomowe w zakresie Metod Optymalizacyjnych i Ekonometrycznych na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1988 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W 1991 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Doświadczenie zawodowe: 01.07.2009 - Członek Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. - sekretarz 01.09.2007 – 23.03.2009 r. Boryszew Erg S.A. w Sochaczewie – Prezes Zarządu 11.04.2007 – 18.04.2008 r. Suwary S.A. w Pabianicach – Prezes Zarządu 04.01.2007 – 11.04.2007 r. Suwary S.A. w Pabianicach – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki 07.11.2005 – 31.08.2007 r. Boryszew S.A. w Sochaczewie – Dyrektor Zarządzający Oddziału Boryszew w Sochaczewie 01.01.2002 – 06.11.2005 r. Boryszew S.A. w Sochaczewie – Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora Generalnego – Dyrektor ds. Finansów 05.02.2001 – 31.12.2001 r. Boryszew S.A. w Sochaczewie – Członek Zarządu – Dyrektor Biura ds. Finansów 21.07.1997 – 04.02.2001 r. Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych 15.11.1995 – 18.07.1997 r. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala w Warszawie – Zastępca Dyrektora Departamentu Operacji Bankowych 04.07.1994 – 30.11.1995 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Finansowego 16.08.1990 – 30.09.1994 r. Urząd Wojewódzki w Skierniewicach – Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej i Budżetu 15.09.1974 – 15.08.1990 r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach – st. asystent, adiunkt Pan Waldemar Zwierz zdobył również doświadczenie zawodowe pracując przez szereg lat w innych radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Pan Waldemar Zwierz: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej; - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 RMF z dnia 19 października 2005 r.