Program nabycia akcji własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia

Numer raportu: 
13/2009
Data publikacji: 
poniedziałek, Kwiecień 20, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości "Program nabycia akcji własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia". Jednocześnie Zarząd informuje, iż, działając zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 NWZ Hutmen S.A. z dnia 20 marca 2009 r., wyznaczył jako termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach przyjętego Programu, dzień 20 kwietnia 2009 roku. I. PODSTAWA PRAWNA. Uwzględniając art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, realizując postanowienia Uchwały Nr 4 NWZ Hutmen S.A. S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej "Spółka") w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, Zarząd Spółki przedstawia Program nabycia akcji własnych. Niniejszy Program nabycia (zwany dalej "Programem") dotyczy akcji Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW") i jego treść przygotowana została stosownie do Uchwały Nr 4 podjętej przez NWZ Hutmen S.A w dniu 20 marca 2009 r. II. CEL PROGRAMU. Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale NWZ Hutmen S.A. Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia podyktowane jest zamiarem umożliwienia, inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną, sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Zdaniem Zarządu Hutmen S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki dalece odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji, po zaoferowanej przez Spółkę cenie odnoszonej do tych wycen z uwzględnieniem dyskonta w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy zamierzają wycofać się z inwestycji w akcje Hutmen S.A. III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU. 1. Rozpoczęcie realizacji Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia zaplanowane jest na dzień 20 kwietnia 2009 r.; 2. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w Uchwale nr 4 NWZ Hutmen S.A z dnia 20 marca 2009 r.; 3. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW; 4. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego UniCredit CAIB Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 5. Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 37,5 % ogólnej liczby akcji Spółki; 6. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane w transakcjach pakietowych; 7. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki; 8. Program nabywania akcji własnych zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 marca 2010 r. lub w momencie skupienia wszystkich akcji objętych niniejszym programem, lub wyczerpana limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu; 9. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed 31 marca 2010 r. lub przed wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na ich nabycie, lub skupieniem wszystkich akcji, których nabycie przewiduje niniejszy program, uwzględniając wystąpienie wszystkich okoliczności łącznie lub każdej z nich rozdzielnie; 10. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 marca 2010 roku lub podjęcia decyzji o zakończenia skupu akcji Spółki z uwzględnieniem okoliczności opisanych w punkcie 9 niniejszego Programu, Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. 11. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW; 12. Spółka dziennie będzie mogła nabywać nie więcej niż 20 % (dwadzieścia procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia; 13. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany w pkt 12 próg 20 % (dwadzieścia procent), nie więcej jednak niż 50 % (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze; 14. Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa 15. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki zwoła, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Spółki. Program nabywania akcji własnych będzie realizowany w etapach. Zamiarem Zarządu jest nabycie w pierwszym etapie 600.000 sztuk akcji Hutmen S.A. Ilość akcji przewidywana do zakupu w kolejnych etapach będzie ustalana przez Zarząd odrębnie i przekazywana do publicznej wiadomości w stosownych komunikatach. Podstawa prawna: Art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 19 lipca 2005 roku.