Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 31 maja 2007 r.

Numer raportu: 
48/2007
Data publikacji: 
środa, Maj 23, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 31 maja 2007 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. Projekt
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 r. sumę bilansową w kwocie 576.401 tysięcy złotych, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. wykazujący stratę netto w wysokości 11.600 tysięcy złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.726 tysięcy złotych, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 534 tysiące złotych, komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 77/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 206

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 78/VI/2006 r. z dnia 21 maja 2007 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen
 za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 871.330 tysięcy złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 36.245 tysięcy złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.370 tysięcy złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r. o kwotę 2.260 tysięcy złotych, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 81/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2006
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 19/07 z dnia 15 maja 2007 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2006 w kwocie 11.600.433,15 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote piętnaście groszy) w taki sposób, aby w całości pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia
2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/VI/2007
z dnia 21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:
Kazimierzowi Śmigielskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Zarządu – Dyrektora ds. Restrukturyzacji, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 17 marca 2006 r.,
- Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 17 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 83/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:
Janowi Sendalowi
absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Zarządu – Dyrektora Techniki i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 84/VI/2007 z dnia
21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:
Pierrot J.B.Colson
absolutorium z wykonania obowiązków:
- Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w okresie od 17 marca 2006 r. do 13 czerwca 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 85/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:
Andrzejowi Liboldowi
absolutorium z wykonania obowiązków:
- Prezesa Zarządu –Dyrektora Generalnego w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Sebastianowi Bogusławskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 15 marca 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Lucjanowi Ciastkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Grzybowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Krzysztofowi Adamskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Arkadiuszowi Krężlowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Chełchowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zygmuntowi Urbaniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Łagowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 13 czerwca 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Wiśniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 13 czerwca 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Sienkiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 marca 2006 r. do 13 czerwca 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Henrykowi Karasiowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 12 czerwca 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A.

W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, określonego w § 29 Regulaminu Giełdy, dotyczącego złożenia przez HUTMEN S.A. oświadczenia w sprawie zasad, określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych oraz mając na uwadze rekomendację Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. zawartą w uchwale nr 87/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia :
§ 1.
Przyjąć do stosowania i przestrzegania Zasady Ładu Korporacyjnego, w niezmienionym zakresie, określonym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A.
§ 2.
Upoważnić Zarząd Spółki do opublikowania stosownego oświadczenia w imieniu HUTMEN S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 22 - …*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę:

 …………………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr …* - ….*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
 
…………………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr …*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
 z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430  K.s.h oraz § 21 ust. 2 pkt. 8, § 30 ust. 1 pkt. 5 oraz § 30 ust. 3  Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A., biorąc pod uwagę rekomendację Rady Nadzorczej Spółki, wyrażoną w uchwale nr 88/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
 Zmienić brzmienie § 17 Statutu HUTMEN S.A. na następujące:
     
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś jedną trzecią członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu, ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
4. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne.
5. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

* - numery uchwał uzależnione od ilości wniosków zgłoszonych przez NZWA

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19.10.2005 r.