Przekroczenie wartości dostaw realizowanych na podstawie umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
17/2016
Data publikacji: 
czwartek, Czerwiec 9, 2016
Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 19 marca 2015 r. dotyczącego zawarcia umowy ramowej pomiędzy WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółką zależną od Emitenta a spółką Karo BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na sprzedaż i dostawę złomów, Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od WM Dziedzice S.A., że w wyniku dostaw surowców zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach ww. umowy, złożonych od dnia 10 grudnia 2015 r. (raport bieżący nr 58/15 z dnia 9 grudnia br. w sprawie wartości dostaw realizowanych na podstawie ww. umowy) do dnia 9 czerwca br., wartość umowy przekroczyła 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Hutmen za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (łączna wartość dostaw złomów w ww. okresie wyniosła 103,4 mln złotych) i umowa zyskała status umowy znaczącej. Szczegółowe informacje na temat umowy ramowej zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Kryterium uznania umowę za znaczącą - suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach przedmiotowej umowy w okresie od 10 grudnia 2015 r. do 9 czerwca 2016 r. przekroczyła 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Hutmen za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW