Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
58/2015
Data publikacji: 
środa, Grudzień 9, 2015
Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 19 marca br. dotyczącego zawarcia umowy ramowej pomiędzy WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółką zależną od Emitenta a spółką Karo BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na sprzedaż i dostawę złomów, Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację od WM Dziedzice S.A., że w wyniku dostaw surowców zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach ww. umowy, złożonych od dnia 28 października br. (raport bieżący nr 47/15 z dnia 28 października br. w sprawie wartości dostaw realizowanych na podstawie ww. umowy) do dnia 9 grudnia br., wartość umowy po raz kolejny przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta (łączna wartość dostaw złomów w ww. okresie wyniosła 23,9 mln złotych) i umowa zyskała status umowy znaczącej. Szczegółowe informacje na temat umowy ramowej zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 19 marca br. Kryterium uznania umowę za znaczącą – suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w ramach przedmiotowej umowy w okresie od 28 października do 9 grudnia br. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW