Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Numer raportu: 
31/2007
Data publikacji: 
piątek, Marzec 23, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące dokonania, w dniu 19 marca 2007 r., rejestracji 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W związku z powyższym, dokonano rejestracji zmian w rejestrze HUTMEN S.A., prowadzonym pod numerem KRS 0000036660 dotyczących: zmiany § 8 Statutu Spółki, zmiany wysokości kapitału zakładowego z kwoty 85.320.900 złotych na kwotę 255.962.700 złotych, zmiany ilości wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z liczby 8.532.090 sztuk na 25.596.270 sztuk.
Ogólna liczba głosów na Walnych Zgromadzeniach Hutmen S.A., wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 25.596.270 głosów.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt. 12  RRM z dnia 16 października 2001 r., wraz z późniejszymi zmianami.