Rejestracja zmian w Statucie Hutmen S.A.

Numer raportu: 
28/2014
Data publikacji: 
poniedziałek, Grudzień 22, 2014
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 grudnia 2014 r. o dokonaniu wpisu zmian Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 6 oraz Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 października 2014 r. (sygnatura sprawy: WA.XII.NS-REJ.KRS/070492/14/157), o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2014 z dnia 31 października br., polegających na: - zmianie w § 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: "1. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Wszystkie Akcje Spółki na okaziciela staną się akcjami imiennymi z dniem przywrócenia im formy dokumentu, który to termin zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcji Spółki formy dokumentu", - zmianie w § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w jego treści wykreśla się słowa "Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub innym" oraz "i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania praw z akcji" i dodaje się zdanie "Spółka, stosownie do art. 342 kodeksu spółek handlowych zleci prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej". W związku z ww. zmianami § 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "W celu wydania akcji Spółka złoży je w podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych. Spółka, stosownie do art. 342 kodeksu spółek handlowych zleci prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.