Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz informacja o kandydatach do jej składu

Numer raportu: 
13/2008
Data publikacji: 
poniedziałek, Czerwiec 16, 2008
Treść raportu: 

Działając w oparciu o zasady ładu korporacyjnego wynikające z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", Zarząd Hutmen SA przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. z wykonania obowiązków w 2007 roku, wraz ze stosownymi uchwałami. Ponadto Zarząd Hutmen S.A. informuję, iż do dnia sporządzenia niniejszego komunikatu od akcjonariuszy Spółki nie wpłynęły żadne informacje dotyczące zamiarów zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której powołanie zostało przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 roku w Warszawie.
Wobec faktu, że do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A., na mocy innej ustawy, są powoływani przedstawiciele pracowników, Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w Spółce wyborów, do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jako przedstawiciele pracowników, zostali wybrani Panowie Dariusz Grzyb i Tadeusz Lesiak.
Charakterystyki kandydatów w załączeniu.
Podstawa:
Część II pkt 1 oraz III pkt 1 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"