Środowisko

Kwestię poszanowania środowiska HUTMEN sp. z o.o. traktuje jako priorytet w swojej działalności, co znalazło wyraz w Polityce Środowiskowej i Jakości. Dążąc do spełnienia wymagań wszystkich stron zainteresowanych kwestie oddziaływania na środowisko naturalne uwzględniane są we wszystkich decyzjach Zarządu spółki.

Funkcjonujący zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem wg wymagań norm ISO 9001 i ISO 14001 jest adekwatny do celu istnienia organizacji i jej kontekstu, charakteru i skali wpływów na środowisko działań i wyrobów a także zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

W ramach oddziaływań na środowisko ustalamy cele:

  • kontroli wielkości emisji hałasu,
  • kontroli emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • segregacji powstających odpadów w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznego unieszkodliwiania,
  • monitoringu i racjonalnej gospodarki mediami.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

  • dobrych wzajemnych relacjach z władzami i partnerami lokalnymi prowadząc dialog na rzecz dbałości o środowisko naturalne,
  • uświadamianiu załodze konieczności poznawania niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko oraz obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku,
  • analizowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska,
  • komunikowaniu wszystkim pracującym dla organizacji i na jej terenie systemowych wymagań środowiskowych określonych w dokumentacji, stymulując warunki sprzyjające budowaniu świadomości i postaw proekologicznych podczas współpracy,
  • ocenie i wyborze dostawców, gwarantujących dostawy materiałów i usług bezpiecznych dla środowiska.

Deklarujemy, że produkowane przez naszą firmę wyroby z miedzi i jej stopów są ekologicznie bezpieczne i podlegają recyklingowi.

Hutmen sp. z o.o. posiada w pełni uregulowany stosunek formalno-prawny w zakresie ochrony środowiska: