Termin i porządek obrad NWZ

Numer raportu: 
40/2015
Data publikacji: 
piątek, Październik 2, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 §1 Ksh przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. przez akcjonariusza Spółki posiadającego łącznie 4.843.908 sztuk akcji Hutmen S.A. w dniu 1 października 2015 r. żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad podanym poniżej, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 i art. 4021 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 3 i 6 oraz § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Hutmen S.A. na dzień 29 października 2015 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w Warszawie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8)Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 13 października 2015 r. (Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu zawiera załączony do niniejszego komunikatu plik. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.