Termin i porządek obrad NWZ Hutmen S.A.

Numer raportu: 
5/2010
Data publikacji: 
środa, Marzec 3, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53 - 234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 marca 2010 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 14 marca 2010 r ( Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.