Termin i porządek obrad NWZA

Numer raportu: 
8/2007
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 23, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN we Wrocławiu, wpisanej w dniu 22 sierpnia 2001 r., do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660, działając na podstawie art. 399 § 1, 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A., które odbędzie się 16 lutego 2007 roku o godzinie 12.30 w Warszawie w siedzibie Impexmetal S.A., przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad :

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7) Zamknięcie obrad.

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 RMF z dnia 19 października 2005 r.