Termin i porządek obrad NZW

Numer raportu: 
15/2014
Data publikacji: 
piątek, Październik 3, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 §1 Ksh w związku z art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") przez Impex-Invest Sp. z o.o. i Impexmetal S.A. tj. przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 16.696.355 sztuk akcji Hutmen S.A. (odpowiednio Impexmetal S.A. - 4.146.355 sztuk akcji, Impex-Invest Sp. z o.o. – 12.550.000 sztuk akcji), w dniu 3 października 2014 r. żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad podanym poniżej, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 i art. 4021 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 3 i 6 oraz § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Hutmen S.A. na dzień 31 października 2014 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15.00 w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6)Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7)Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10)Wolne wnioski. 11)Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 15 października 2014 r. (Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 i 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.