Termin i porządek obrad ZWZ

Numer raportu: 
11/2008
Data publikacji: 
wtorek, Maj 27, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej Hutmen, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A., które odbędzie się 19 czerwca 2008 roku o godzinie 13.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2007,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2007,
b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2007,
c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2007,
d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2007,
e) Sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2007,
f) Niepodzielnego zysku z lat ubiegłych,
g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
h) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
10) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
11) Podjęcie uchwał w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
12) Zamknięcie obrad.

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 RMF z dnia 19 października 2005 r.