Termin i porządek obrad ZWZ

Numer raportu: 
14/2009
Data publikacji: 
środa, Czerwiec 3, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej Hutmen, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A., które odbędzie się 24 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2008, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków, 9) Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2008, b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2008, c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2008, d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2008, e) Sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2008, f) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki w zakresie przedmiotu działalności, 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13) Zamknięcie obrad. W związku z pkt. 10) porządku obrad Zgromadzenia, Zarząd Hutmen S.A. przedstawia projektowane zmiany Statutu: Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu o treści: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD: 1) 27.44.A - Produkcja miedzi nieobrobionej, 2) 27.44.B - Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów, 3) 27.45.Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, 4) 27.54.A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, 5) 27.54.B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi, 6) 27.5. - Odlewnictwo metali, 7) 24.13.Z - Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 8) 28.62.Z - Produkcja narzędzi, 9) 51.52.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 10) 51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 11) 51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa, 12) 74.30.Z - Badania i analizy techniczne, 13) 40.30.A - Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 14) 40.30.B - Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 15) 65.2 - Pośrednictwo finansowe pozostałe, 16) 65.21.Z - Leasing finansowy, 17) 65.22.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, 18) 65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 19) 72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 20) 72.21.Z - Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania, 21) 72.22.Z - Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała, 22) 72.30.Z - Przetwarzanie danych, 23) 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych, 24) 72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała." otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD: 1. 24.44.Z Produkcja miedzi, 2. 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, 3. 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, 4. 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 5. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 6. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 7. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 8. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 9. 35.14.Z Handel energią elektryczną, 10. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 11. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 12. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 13. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 14. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 15. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 16. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 17. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 18. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 19. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 20. 49.41.Z Transport drogowy towarów, 21. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 22. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 23. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 24. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 25. 64.91.Z Leasing finansowy, 26. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 27. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 28. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 29. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 30. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim." W związku z pkt. 11) porządku obrad Zgromadzenia, Zarząd Hutmen S.A. przedstawia projektowane zmiany Statutu: Dotychczasowy § 36 Statutu zostaje uzupełniony o ust 2. , o treści: "2. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej." Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.