Termin i porządek obrad ZWZ

Numer raportu: 
9/2010
Data publikacji: 
piątek, Kwiecień 21, 2017
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53 - 234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2010 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2009, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków, 9) Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2009, b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2009, c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2009, d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2009, e) Sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2009, f) Sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, h) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11) Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 7 czerwca 2010 r ( Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, uchwały Rady Nadzorczej zawierające rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z uchwałami Rady Nadzorczej zawierającymi rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.