Termin i porządek obrad ZWZ

Numer raportu: 
6/2013
Data publikacji: 
środa, Maj 8, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, działając na podstawie art. 399 §1 i 4021 §1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §23, ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2013 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)Wybór Przewodniczącego, 3)Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)Przyjęcie porządku obrad, 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 7)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2012, 8)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków, 9)Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2012, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2012, c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2012, d)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2012, e)sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2012, f)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, g)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 10)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakończenia terminu realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 12)Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki 13)Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 19 maja 2013 r. ( Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.