Termin i porządek obrad ZWZ

Numer raportu: 
15/2015
Data publikacji: 
piątek, Marzec 27, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 4021 1, 2 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 kwietnia 2015 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2014. 7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2014. 8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014. 9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014. 10)Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok. 11)Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 12)Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 13)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014. 14)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15)Wolne wnioski. 16)Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 7 kwietnia 2014 r. (Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.