Termin i porządek obrad ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.

Numer raportu: 
13/2016
Data publikacji: 
poniedziałek, Maj 23, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 4021 1, 2 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2016 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Hutmen S.A., przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2015. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2015. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2015. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2015. 10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok. 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 13) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w 2015 roku. 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15) Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 4 czerwca 2016 r. (Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.