Termin i porządek obrad ZWZ w dniu 30.06.2014

Numer raportu: 
5/2014
Data publikacji: 
poniedziałek, Czerwiec 2, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2014 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2013. 7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2013. 8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2013. 9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2013. 10)Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok. 11)Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 12)Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 13)Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2013. 14)Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15)Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16)Wolne wnioski. 17)Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 14 czerwca 2014 r. (Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.