Termin i porządek ZWZ

Numer raportu: 
44/2007
Data publikacji: 
czwartek, Maj 10, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej Hutmen, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hutmen S.A., które odbędzie się 31 maja 2007 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2006,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2006,
b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2006,
c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2006,
d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2006,
e) Sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2006,
f) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
10) Podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13) Zamknięcie obrad.

W związku z pkt. 12 porządku obrad Zarząd Hutmen S.A. podaje projektowane zmiany Statutu:

Dotychczasowy § 17 Statutu o treści:

㤠17
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś jedną trzecią członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki.
3. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne.
4. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”
otrzymuje następujące brzmienie:
㤠17
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś jedną trzecią członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu, ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
4. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne.
5. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

 Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 RMF z dnia 19 października 2005 r.