Treść uchwał podjętych na NWZ

Numer raportu: 
19/2014
Data publikacji: 
piątek, Październik 31, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 października 2014 r. (załączony plik). Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 8 obrad, Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad NWZ w dniu 31 października br. zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy sprzeciwy do protokołu do następujących uchwał: uchwała nr 5 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki, uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9 RMF z dnia 19.02.2009 r.