Treść uchwał podjętych na NWZ Hutmen S.A.

Numer raportu: 
7/2017
Data publikacji: 
sobota, luty 6, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Hutmen S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 lutego 2017 r. otrzymał informację od akcjonariuszy reprezentujących cały kapitał zakładowy Spółki, czyli: Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Impex-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o odbyciu w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej "NWZ") Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 25.596.270 akcji, dających łącznie prawo do 25.596.270 głosów, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na NWZ. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2017 r. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].