Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 15 czerwca 2007 r.

Numer raportu: 
51/2007
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 15, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej na wznowionych w dniu 15 czerwca 2007r. obradach Zgromadzenia rozpoczętego w dniu 31 maja 2007 r., w Warszawie. Zgromadzenie postanowiło o odstąpieniu od rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej. W załączeniu podjęta w tej sprawie uchwała Zgromadzenia. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokółu.
Treść podjętej uchwały:

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: odstąpienia od rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej

Wobec nie zgłoszenia wniosków dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  uchwala,  co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od rozpatrywania punktu porządku obrad, dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.