Treść załączników, które mają być przedmiotem ZWZ Hutmen S.A.

Numer raportu: 
9/2012
Data publikacji: 
wtorek, Maj 15, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, publikuje treść załączników, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez Zarząd w dniu 30 maja 2012 roku (RB nr 8/2012 z dnia 30.04.2012r.), istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, tj.: uchwały Rady Nadzorczej zawierające rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen wraz ze sprawozaniem z wykonania obowiązków nadzoru. Ponadto, Zarząd publikuje pismo akcjonariusza, zawierające pytania do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z odpowiedziami na te pytania. Pełny tekst uchwał Rady Nadzorczej zawierających rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen, a także pismo akcjonariusza, zawierające pytania do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z odpowiedziami Zarządu Hutmen S.A. na te pytania zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z uchwałami Rady Nadzorczej zawierającymi rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen, a także pismo akcjonariusza, zawierające pytania do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z odpowiedziami Zarządu Hutmen S.A. na te pytania są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania. Podstawa prawna: § 38 ust. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.