Uchwała w sprawie przyjęcia do KDPW akcji serii D

Numer raportu: 
7/2007
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 23, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036660 informuje, że w dniu 22 stycznia 2007 roku otrzymał uchwałę nr 57 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 22 stycznia 2007 r., na mocy której Zarząd KDPW postanowił o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 17.064.180 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Hutmen S.A., o wartości nominalnej 10 złotych każda oraz oznaczyć je kodem PLHUTMN00082. Zarejestrowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Hutmen S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Hutmen S.A. w KDPW dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji tych akcji i dokonanie przydziału w określonej liczbie.
Na mocy wyżej wymienionej uchwały, Zarząd KDPW postanowił o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HUTMEN S.A., o wartości nominalnej 10 złotych każda oraz oznaczyć je kodem PLHUTMN00017, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Hutmen S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii D. Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii D Hutmen S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Hutmen S.A. w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o emisję tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, jednakże nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, na którym do obrotu zostały wprowadzone inne akcje spółki Hutmen S.A., oznaczone kodem PLHUTMN00017, jako dzień wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.
Ponadto, ww uchwała zawiera zapis, że informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLHUTMN00082 oraz o liczbie tych praw, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji serii D pod kodem PLHUTMN00017, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów KDPW.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe