Udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej na wartość umowy znaczącej

Numer raportu: 
68/2007
Data publikacji: 
środa, Listopad 21, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki zwrotnie podpisana przez Bank BPH S.A. umowa z dnia 31 sierpnia 2007 roku zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi: Hutą Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. i Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. oraz Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie, na mocy której Bank udzielił Spółkom kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej w łącznej kwocie 72.000.000,00 PLN. Kredyt może być wykorzystywany w następujący sposób:

- Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. – z limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 PLN
- Hutmen S.A. – z limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 10.000.000,00 PLN,
- Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A.- z limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 20.000.000,00 PLN,

z terminem spłaty do 31 sierpnia 2009 roku.

Zgodnie z zapisami umowy Kredyt może być wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorców w ramach określonych limitów.

Ponadto Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. może korzystać do dnia 31 sierpnia 2008 roku w ramach Kredytu z limitu transakcyjnego w kwocie 2.000.000,00 PLN.

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest:

a) zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

b) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych należących do Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do Hutmen S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

d) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych należących do Hutmen S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

e) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – produkcji w toku (półproduktów miedziowych) oraz zapasów wyrobów gotowych stanowiących własność Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

f) wpisana na pierwszym miejscu hipoteka kaucyjna do kwoty 32.000.000,00 PLN ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania oraz własności budynków zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Czechowicach, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, Wydział VII Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach, prowadzi księgę wieczystą nr Kw 26094 B wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 
g) wpisana na pierwszym miejscu hipoteka kaucyjna do kwoty 8.000.000,00 PLN ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania oraz własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Czechowicach, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, Wydział VII Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach, prowadzi księgę wieczystą nr Kw 3480 Cz wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

h) wpisana na drugim miejscu hipoteka kaucyjna do kwoty 20.000.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w Katowicach, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00037383/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

i) poręczenia wg prawa cywilnego następujących podmiotów:

- Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. – do kwoty 32.000.000,00 PLN
- Hutmen S.A. – do kwoty 62.000.000,00 PLN
- Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. – do kwoty 50.000.000,00 PLN

j) udzielone Bankowi przez Kredytobiorców pełnomocnictwa do dysponowania ich Rachunkami Bieżącymi,

Oprocentowanie kredytu wynosi 1M WIBOR + marża banku w skali roku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW