Udzielenie Wspólnego Limitu Kredytowego na wartość umowy znaczącej

Numer raportu: 
67/2007
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 13, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż do spółki wpłynęła dnia 12 listopada 2007 roku czterostronnie podpisana umowa z Bankiem DnBNORD Polska S.A, na mocy której Bank udzielił poniższym podmiotom Wspólnego Limitu Kredytowego do maksymalnej kwoty 39.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych), z odpowiednio określonymi sublimatami obowiązującymi w ramach danego limitu: - Hutmen S.A. –sublimit do maksymalnej kwoty 0,00 PLN,
- Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A.- sublimit do maksymalnej kwoty 27.000.000,00 PLN,
- Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty 12.000.000,00 PLN

z terminem spłaty do 31 października 2008 roku.

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest:

a) udzielenie Bankowi przez Kredytobiorcę nieodwołalnego pełnomocnictwa do obciążania jego Rachunku Bieżącego,

b) gwarancja spółki Impexmetal S.A. w wysokości 39.000.000,00 PLN,

c) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność WM Dziedzice w wysokości 12.000.000,00 PLN,

d) zastaw rejestrowy na maszynach stanowiących własność HMN Szopienice w wysokości 29.000.000,00 PLN,

e) przelew wierzytelności w wysokości 15.000.000,00 PLN,

f) cesja praw z ubezpieczenia,

g) oświadczenia Kredytobiorców o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oprocentowanie kredytu wg Stopy Zmiennej- WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększona o marżę banku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.