Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: 
23/2012
Data publikacji: 
piątek, Listopad 16, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 13 listopada 2012 roku o wpisie hipoteki umownej na nieruchomościach Hutmen S.A., dla których Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00095828/2 do wysokości 25 milionów złotych, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, udzielonego w dniu 10.04.2012 r. przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz o wpisie hipoteki umownej na nieruchomościach Hutmen S.A., dla których Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00095828/2 do wysokości 18,75 miliona złotych, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, udzielonego w dniu 01.06.2011 r. przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Hutmen S.A. wynosi 28,575 milionów złotych według stanu na dzień 31.10.2012 r. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta a Bankami nie istnieją żadne powiązania. Kryterium uznania ustanowienia hipotek na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: §5 pkt.1, ust.1 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku