Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: 
7/2014
Data publikacji: 
wtorek, Czerwiec 17, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 4 czerwca 2014 roku o wpisie hipoteki umownej na nieruchomościach Hutmen S.A., dla których Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00095828/2 do wysokości 5 (pięć) milionów złotych na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z umowy kredytowej z dnia 08.04.2014 r. Wartość ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Hutmen S.A. wynosi 28,455 milionów złotych według stanu na dzień 31.05.2014 r. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. nie istnieją żadne powiązania. Kryterium uznania ustanowienia hipotek na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: §5 pkt.1, ust.1 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku