Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
12/2014
Data publikacji: 
wtorek, Lipiec 1, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym do Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółki zależnej od Emitenta, wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 18 czerwca 2014 r. o wpisie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach WM Dziedzice S.A., dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgi wieczyste nr KW KA1P/00049826/8 oraz KA1P/00078895/4 do wysokości 15 milionów złotych na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z umowy kredytowej z dnia 27 maja 2014 r. Wartość ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie, w księgach rachunkowych WM Dziedzice S.A. wynosi 20,724 milionów złotych według stanu na dzień 31.05.2014 r. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nie istnieją żadne powiązania. Kryterium uznania ustanowienia hipoteki na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego Podstawa prawna: § 5 ust. 1, pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.