Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

Numer raportu: 
66/2007
Data publikacji: 
piątek, Październik 26, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2007 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 10 października 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach wpisu hipoteki kaucyjnej do kwoty 32 mln zł na nieruchomościach Walcowni Metali  „Dziedzice” S.A. (spółka zależna  od Emitenta) objętych księgą wieczystą nr 26094B, położonych w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 1, o powierzchni 20 ha oraz hipoteki kaucyjnej do kwoty 8 mln zł na nieruchomościach Spółki WM „Dziedzice” S.A. objętych księgą wieczystą nr 3480Cz, położonych w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Hutniczej 13, o powierzchni 5,5 ha. Hipoteki ustanowiono na rzecz Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu zabezpieczenia udzielonego w dniu 18 kwietnia 2007 roku Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej w wysokości 40 mln zł, który również został poręczony przez Hutmen S.A. (RB 39/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku). Nie występują powiązania pomiędzy emitentem, jednostka zależną i osobami nimi zarządzającymi i nadzorującymi, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipoteki na nieruchomościach Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. - Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wartość ustanowionych hipotek kaucyjnych na nieruchomościach przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW