Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
4/2013
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym do Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółki zależnej od Emitenta, wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 28 lutego br. o ustanowieniu zabezpieczenia w związku z umową kredytową zawartą w dniu 6 lutego br. z Bankiem Millenium S.A., o której Emitent informował w dniu 7 lutego br. (raport bieżący nr 3/2013). Zostały ustanowione zabezpieczenia ww. umowy kredytowej w postaci: hipoteki umownej do kwoty 28.000.000 zł na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy, położonej w Czechowicach-Dziedzicach (KW nr KA1P/00049824/4); zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 22.500.000 zł, zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiących własność Kredytobiorcy. Kryterium uznania ustanowienia hipoteki i zastawu na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: §5 pkt.1, ust.1 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku