Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta

Numer raportu: 
3/2014
Data publikacji: 
czwartek, Marzec 13, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółki zależnej od Emitenta, wpłynęły postanowienia o ustanowieniu hipoteki i zastawu rejestrowego, stanowiących zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej w dniu 18 lutego br. pomiędzy WM Dziedzice S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu o łącznej wartości 20.000.000 złotych. Zostały ustanowione poniższe zabezpieczenia: 1)Zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych do sumy zabezpieczenia 13.000.000 złotych. Wartość aktywów stanowiących zabezpieczenie wynosi 13.517.980 zł na dzień 31.12.2013 r. wg ewidencji księgowej WM Dziedzice S.A. Ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 6 marca 2014 r. 2)Hipoteka umowna do kwoty 15.245.000 zł na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy, położonej w Czechowicach-Dziedzicach (KW nr KA1P/00049240/6. Wartość ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono hipotekę, w księgach rachunkowych WM Dziedzice S.A. wynosi 26.955.062,41 zł wg stanu na dzień 28.02.2014 r. Ustanowienie hipoteki umownej nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 11 marca 2014 r. Nie ma powiązań pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną wraz z ich osobami zarządzającymi a Credit Agricole Bank Polska S.A. i jego osobami zarządzającymi. Kryterium uznania ustanowienia hipoteki i zastawu na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1, pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.